Правилник материјалне помоћи

 ЛИСТА ДУЖИХ И ТЕЖИХ БОЛЕСТ ПО КОЈИМА УКЦС ИСПЛАЋУЈЕ ПОМОЋ

Одбор Јединствене синдикалне организације Клиничког центра Србије усвојио је

П Р А В И Л Н И К

о додели једнократне бесповратне новчане помоћи члановима

Јединствене синдикалне организације Клиничког центра Србије

 

Члан1.

Овим Правилником уређују се основни критеријуми и поступак доделе

једнократне бесповратне новчане помоћи за чланове Јединствене синдикалне организације у Клиничком центру Србије. Одбор једном годишње након усвајања финaнсијског извештаја и плана а у складу са расположивим средствима доноси Одлуку о висини једнократне бесповратне материјалне помоћи и она је саставни део Правилника.

 

Члан 2.

Право на једнократну бесповратну новчану помоћ може остварити члан Јединствене синдикалне организације Клиничког центра Србије, уколико испуњава основне критеријуме за доделу једнократне бесповратне новчане помоћи.

Ако се први пут учлањује у синдикат или  ако је повратник у синдикат или је већ био члан неког другог синдиката МОРА да је члан најмање три месеца Јединствене синдикалне организације Клиничког центра Србије да би остварио права из Правилника.

 

Једнократна бесповратна новчана помоћ члановима ЈСОКЦС припада у следећим случајевима:

 

I )

-         у случају смрти члана ЈСОКЦС породица члана има право

на једнократну бесповратну помоћ.

-   у случају смрти брачног друга члана.

-   у случају смрти детета члана, без обзира на године детета.

 

- 1 -

II) У случају непрекидног боловања члана ЈСОКЦС дужег од три месеца по основу сопствене болести, осим ако је боловање по основу повреде на раду када му не припада помоћ по овом правилнику.

 

 

I I I)

У случају малигне болести која је настала као последица претходне малигне болести или метастазе, члан синдиката стиче право на помоћ по овом правилнику на основу медицинске документације

 

  1. 1.У случају издржаваног инвалидног детета или болести издржаваног детета до 26. године живота по Листи тешких и трајних болести Клиничког центра Србије предвиђених у члану 66. Појединачног колективног уговора Клиничког центра Србије.

 

  1. 2.У случају елементарне непогоде, пожара и поплаве.

 

  1. 3.За набавку помагала која се не добијају на рецепт, члану Ј.С.О. или издржаваном инвалидном детету, одлуку доноси Одбор Ј.С.О. К.Ц.С-а а не Комисија за доделу једнократне бесповратне новчане помоћи.

 

  1. 4.у случају рођења детета.

 

  1. 5.у случају смрти родитеља без обзира да ли живе у заједничком домаћинству или не.

 

 

Случајеви који су обухваћени програмом Допунског здравственог осигурања а за које премију уплаћује ЈСО КЦС из средстава чланарине немају право на материјалну помоћ по ставци II овог правилника већ се наплата остварује преко Допунског здравственог осигурања. Захтеви се по овом основу са потребном документацијом предају се представнику синдиката где је запослени члан.

 

Члан 3.

 

 

Право на једнократну бесповратну новчану помоћ чланови

Ј.С.О. К.Ц.С. могу по основу тачака 1 и 3 чланa 2. користити једном у току

календарске године.

Право на једнократну бесповратну новчану помоћ чланови

Ј.С.О. К.Ц.С. могу по основу тачке I I, чланa 2 користити само једном по основу исте болести.

 

 

Члан 4.

 

У случају смрти члана Ј.С.О. К.Ц.С. синдикална организација ОЈ где је умрли радио има право на куповину венца и објављивање читуље у износу до ЈЕДНЕ ЧЕТВРТИНЕ просечне нето зараде запослених у К.Ц.С-у.

 

Члан 5.

 

Подношење захтева за остваривање права на бесповратну новчану помоћ врши се у року до 90 дана од дана настанка случаја за давање бесповратне новчане помоћи по тачкама од 2 до 5 члана 2. овог Правилника, односно закључивања боловања.

 

 

Члан 6.

 

За остваривање права на једнократну бесповратну новчану помоћ

потребно је доставити следећу документацију:

 

-ЗАХТЕВ – МОЛБА мора бити оверена , односно потписана од стране председника синдикалне организације организационе јединице

у којој подносилац захтева ради.

 

-У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) захтев-молба законског наследника-члана породице

б) доказ о законском наследнику-извод из МКВ или МКР

или оверена изјава уколико нема ближих чланова породице,

да неко од родбине сноси трошкове сахране

ц) извод из МКУ за запосленог

 

-У СЛУЧАЈУ СМРТИ БРАЧНОГ ДРУГА ИЛИ ИЗДРЖАВАНОГ-

ИНВАЛИДНОГ ДЕТЕТА ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) захтев-молба запосленог-члана Ј.С.О. К.Ц.С

б) извод из МКУ

ц) извод из МКВ-за супруга

д) извод из МКР-за дете

 

-У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА ПОСАО-

БОЛЕСТ ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) Захтев-молба

б) медицинска документација, дознаке, извештај лекарске

комисије

ц) извод из МКР-због кога се тражи помоћ (дете).

д) доказ да се дете налази на школовању, односно да је дете

издржавано или инвалидно

 

-У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) захтев-молба

б) уверење-потврда МУП-а или МЗ да се десила

елементарна непогода.

 

 

-У СЛУЧАЈУ НАБАВКЕ ПОМАГАЛА ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) захтев-молба

б) медицинска документација са предлогом за набавку помагала

ц) профактура помагала

 

-У СЛУЧАЈУ СМРТИ РОДИТЕЉА ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) молба-захтев

б) извод из МКУ

ц) извод из МКР за подносиоца захтева

 

-У СЛУЧАЈУ СМРТИ ДЕТЕТА ЗАПОСЛЕНОГ – САМОСТАЛНОГ –

ОЖЕЊЕНОГ ПОТРЕБНО ЈЕ.

а) захтев-молба

б) извод из МКУ

ц) доказ да је дете запосленог (извод из МКР детета)

 

-У СЛУЧАЈУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) захтев-молба

б) извод из МКР за сву децу

 

 

                                         Члан 7.

 

Право на материјалну помоћ имају чланови синдиката који су изложени последицама дејства напора због укључења у организацију прикупљања средстава за материјалну помоћ осталим члановима синдиката. Износ ће се утврдити максимално до половине прихода оствареним у сваком месецу текуће године по основу синдикалне продаје.

Члан. 8.

 

Захтев-молба за доделу једнократне новчане помоћи решава

комисија коју бира ОДБОР ЈСО КЦС, а која се састоји од три

члана.

Подносиоци захтева биће писмено обавештени о свом захтеву

 

Члан. 9.

Незадовољни одлуком комисије могу у року од 8.дана од дана

добијања писменог обавештења-одлуке поднети приговор жалбу

Одбору Ј.С.О. К.Ц.С. који је дужан да у року од 30.дана од дана

пријема приговора донесе одлуку-обавести подносиоца приговора.

 

Члан.10.

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања.

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЈСО КЦС

                                                          Prim.mr.sci. Радмила Обреновић

 

Ви сте овде: ЈСО Правилници