ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА

                                                                КРЕДИТ-ПОЗАЈМИЦА

                                               12 000,00 ИЛИ 18 000,00 ДИН НАШЕСТ МЕСЕЧНИХ РАТА


                                                               МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС   СМРТ РОДИТЕЉА ЧЛАНА ЈСО КЦС       

БОЛОВАЊЕ ЧЛАНА ЈСО КЦС ДУЖЕ
ОД ТРИ МЕСЕЦА НЕПРЕКИДНО

      СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА ИЛИ ДЕТЕТА
ЧЛАНА ЈСО КЦС
 
ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА ЧЛАНА ЈСО КЦС   СМРТ ЧЛАНА ЈСО КЦС  
НАБАВКА ПОМАГАЛА ЧЛАНА ЈСО КЦС   РОС-ГОС  
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЧЛАНА ЈСО КЦС   ДРУГО  

                                                                               ОСИГУРАЊА

                                                               ДДОР - САМО ЧЛАНОВИ ЈСО СИНДИКАТА

ПОВРЕДЕ - ИНВАЛИДНОСТ (100% - 300.000)
СМРТ OСИГУРАНИКА УСЛЕД НЕЗГОДЕ 140.000
СМРТ OСИГУРАНИКА УСЛЕД БОЛЕСТИ 70.000
ДНЕВНА НАДОКНАДА ЗА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ 130
ТРОШК.ЛЕЧЕЊА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ до 60.000 годишње
СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД БОЛЕСТИ 7.000
СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД НЕЗГОДЕ 14.000
СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА УСЛЕД НЕЗГОДЕ 28.000
СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА УСЛЕД БОЛЕСТИ 14.000
РОЂЕЊЕ ТРЕЋЕГ,ЧЕТВРТОГ,... ДЕТЕТА -   ЗА НАТАЛИТЕТ 10.000
ПОТПОРА ОСИГУРАЊА - ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ  

                                                                 ДДОР-ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ ИЗ ЧЛАНАРИНЕ

                                                         - ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ИЛИ ЛЕЧЕЊЕ ТЕЖИХ БОЛЕСТИ

 

                                                               ДЕЛТА - СВИ РАДНИЦИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

                                                                             -ПОВРЕДЕ              -СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ

 

ОГРЕВ ЗА ЗИМУ

ПРЕВЕНТИВНО РЕКРЕАТИВНИ ОДМОРИ,СУСРЕТИ ЗДРАВЉА...

ЛЕТОВАЊА, ЗИМОВАЊА - ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

  ЗА СВЕ ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ СВОМ ПРЕДСТАВНИКУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Ви сте овде: ЈСО О нама ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА